TypeScript benyttes mere og mere. TypeScripts popularitet blev hjulpet af Angular men i dag bruger stadig flere og flere TypeScript som sprog til generel webudvikling. Vi vil i det følgende vise, at man nemt kan introducere TypeScript i eksisterende JavaScript applikationer og høste en masse fordel ved dette.

En simpel JavaScript app

Som demonstration på hvordan man gradvis opgraderer sine web applikationer til TypeScript, benytter vi en simple web application der udskriver et random token en gang i sekundet.

example/
  index.html
  app.js
  randomGenerator.js

index.html kalder en main funktion efter at hele dom’en er loaded:

$(function() {
  main();
});
main funktionen er defineret i app.js :

function main() {
  var appComponent = document.getElementById('app');
  setInterval(function() {
    appComponent.innerHTML = generateRandomId();
  }, 1000);
}
main funktionen finder et element i dom’en via id og renderer et nyt random token ind i elementet hvert sekund.

Til at beregne et random token benytter vi funktionen generateRandomId fra filen randomGenerator.js

function generateRandomId() {
  return '#' + Math.random().toString(36).substr(2, 7)
}

Al koden til denne artikel finder du her. Når du har hentet koden ned kan du åbne index.html i en browser for at se applikationen live.

Benyt TypeScript

Vi vil nu sætte app’en op til at bruge TypeScript. I example-ts har vi kopieret vores app filer fra example/ ind i følgende struktur:

 example-ts/
    dist/
      index.html
    src/
      app.js
      randomGenerator.js
Inden vi kan benytte TypeScript skal vi have det installeret. Det gør vi med følgende kommando. (Her antager vi at du har nodejs installeret)

 npm install -g typescript

Nu skal vi have vores projekt initialiseret til at benytte TypeScript. Det er kun nødvendigt at gøre dette én gang. Vi initialiserer vores projekt via kommandoen mens vi står i ./example biblioteket:

tsc --init
Denne kommando tilføjer typescript projekt filen tsconfig.json til vores TypeScript projekt. Filen bliver benyttet af TypeScript kompileren, og fortæller TypeScript hvorledes vi ønsker vores filer kompileret.

Vi retter indholdet af tsconfig.json til:

{
  "compilerOptions": {
    "outDir": "dist"
  },
  "files": [
    "src/app.js",
    "src/randomGenerator.js"
  ]  
}

“files” angiver hvilke filer der skal kompileres og outDir angiver i hvilken folder de kompilerede filer skal placeres.

Vi er nu klar til den første kompilering.

Kører vi kommandoen `<code> tsc</code> kommer følgende fejl:

error TS6054: File 'example-ts/src/app.js' has unsupported extension. The only supported
extensions are '.ts', '.tsx', '.d.ts'.
For at komme over denne hurdle konfigurere vi tsc til at acceptere Javascript filer.

I tsconfig.json

"compilerOptions": {
    "allowJs": true,
    "outDir": "dist"

“allowJs”: true tillader Typescript compileren at kompile JavaScript filer. Kompilerer vi igen kan vi se at kompileren kører uden fejl og at der er kommet en app.js og en randomGenerator.js fil i dist folderen. De er næsten identisk med dem i src folderen på nær lidt formatering. Åbner vi vi vores index.html fra dist folderen i en browser ser vi at app stadig virker som før.

Refactor til TypeScript

Vi er nu klar til at refactore dele af koden til TypeScript. Med “allowJs”: true kan vi nu selv vælge hvilke dele af kodebasen vi ønsker at konvertere til TypeScript. Vi vælger i dette tilfælde at refaktorere randomGenerator.js filen til TypeScript. Først omdøber vi filen til randomGenerator.ts og retter tsconfig.json

 "files": [
    "src/app.js",
    "src/randomGenerator.ts"
  ]
Nu kan vi benytte alle TypeScripts features i randomGenerator.ts. Vi starter med at introducere typer. Typer er en af de helt centrale feature i TypeScript.

var token: string = '#';
const base: number = 36;

function generateRamdomId() {
  return token + Math.random().toString(base).substr(2, 7)
}

Vi har her valgt at tildele typer til token og base. base er ydermere erklæret som et konstant. Bemærk hvordan den kompilerede dist/randomGenerator.js ser ud. const compileres til var. Det er fordi default target for compilering er es3. Konfiguerer vi “target”=”es2015 hvor der findes konstanter giver kompileringen i stedet:

const token = "#";
es2015 har const og TypeScript respekterer dette.

Denne evne til at kompilerer til flere forskellige versioner af JavaScript kaldes for transpiling.

Et endnu bedre eksempel på dette er hvis vi introducerer klasser i randomGenerator.ts

var token:String = "#";
const base: number = 36;

class TokenGenerator {
  base: number;
  token: String;
  constructor(base: number, token: String) {
    this.base = base;
    this.token = token;
  }
  generateToken() :String {
    return token + Math.random().toString(base).substr(2, 7);
  }
}

var generator: TokenGenerator = new TokenGenerator(base,token);
function generateRandomId() {
  return generator.generateToken();

Med “target”: “es2015 kompileres det til klasse konstruktion som es2105 har:

class TokenGenerator {
  constructor(base, token) {
    this.base = base;
    this.token = token;
  }
  generateToken() {
    return token + Math.random().toString(base).substr(2, 7);
  }
}

med “target”: “es5” falder vi tilbage til et traditionelt JavaScript IIFE (Immedeatly-Invoked Function Experession) pattern for at skabe et object med klasse lignende egenskaber.

var TokenGenerator = (function () {
  function TokenGenerator(base, token) {
    this.base = base;
    this.token = token;
  }
  TokenGenerator.prototype.generateToken = function () {
    return token + Math.random().toString(base).substr(2, 7);
  };
  return TokenGenerator;
}());
Typescript giver os således også egenskaben, at have mere avancerede JavaScript konstruktioner end vores target egentlig tillader. Transpilingen sørger for, at vi havner i en eksekverbar udgave i de browsere vi understøtter.

Strict null check

Selvom vi har valgt, at kun refaktorere randomGenerator.js, kan vi lade TypeScript kompileren checke JavaScript koden i app.js. Ved at konfigurere tsconfig.json med

"checkJs": true,

vil kompileren også rapportere fejl i JavaScript filer. Et eksempel er med kompiler setting

"strictNullChecks": true,
vil give en kompileringsfejl

src/app.js(5,9): error TS2531: Object is possibly 'null'.

Ser vi i koden, kan document.getElementById(‘app’) ganske rigtigt returnere null, hvis der ikke findes et element med id app i dom’en. Det tager vores kode ikke højde for. I det tilfælde vil appComponent.innerHTML = generateRandomId() i linie 5 give exception. Vi kan dog ændre koden så vi undgår problemet.

 if (appComponent) {
  appComponent.innerHTML = generateRandomId();
 }
Med denne udgave af koden undgår vi kompilerfejl og røde markeringer i editoren.

Sourcemap debug med TS code

En kritik af at have et ikke JavaScript sprog og et kompileringstrin før man får eksekverbar kode er, at den kode man skriver ikke er det der køre i browseren. Det kan f.eks. gøre debugging besværlig. Dette kan man dog minimere vha. source maps. Sætter vi

"sourceMap": true

i tsconfig.json genererere TypeScript kompileren ekstra filer til debug.

F.eks. får vi en randomGenerator.js.map

Denne fil giver et map, mellem den oprindelige TypeScript fil randomGenerator.ts og den transpileret JavaScript fil. Med dette map, kan vi sætte breakpoints i TypeScript filen, samt lave inspektion af værdier.

Refactoring og IntelliSense

Med TypeScript har editoren nu mulighed for at give udvikleren meget mere støtte.

Inline hjælp til en funktions eller klasses API. Navigering til en definition af en klasse eller fil. Og markering af fejl, der vil lede til kompileringsfejl.

Udover editor understøttelsen til IntelliSense giver TypeScript også muligheden for at refaktore koden meget mere effektivt end klassisk JavaScript. Re-navngivning af klasse og variabel navne, virker på tværs af filer, sikrer en højere kode kvalitet, som ellers kun kunne fanges i test.

Typings

Som i måske har lagt mærke til, så benytter vi jQuery i vores index.html. Vi kunne kode vores app.js om til at benytte jQuery istedet for.

IntelliSense viser kun ‘any’ i VS Code

Her er der dog ikke IntelliSense, da jQuery ikke er baseret på TypeScript. any er typescript’s default besked når den ikke kan udlede noget om funktionen. Så hvordan får vi IntelliSense fra eksisterende JavaScript baserede biblioteker?

Det gør vi via TypeScript definition files. Det er filer der beskriver parametertype, returtyper osv. på JavaScript bibliotker, som var de skrevet i TypeScript.

Via @types projektet kan vi installere definitionsfiler på en meget stor del af populære JavaScript librairies. (Op mod 2000)

Her installere vi jQuerys typings

npm install --save @types/jquery

Introducerer vi nu noget jquery kode i vores app.js´

function main() {
  var appComponent = $('#app');
  setInterval(function () {
    appComponent.text(generateRandomId());
  }, 1000);
}
kan vi i editoren se intellisense forslag fra jquery typings.

IntelliSense virker nu i VS Code

Konklusion

Som man kan se ved ovenstående eksempler, så er det relativt nemt at komme i gang med TypeScript, også i eksisterende JavaScript projekter. TypeScript gør udviklingen mere effektiv, vha. velfungerende IntelliSence, refactoring, samt ved at fange fejl på kompiletidspunktet, i stedet for i test. Vi har kun skrabet overfladen med hensyn til TypeScript funktionalitet og muligheder. Kom og hør meget mere på vores en-dags TypeScript Foundation kursus hvor vi vil gå i dybden med TypeScript.

Medforfatter: Flemming Bregnvig

Flemming er en engageret og initiativrig arkitektprofil med ekspertviden indenfor TypeScript & JavaScript. Flemming har specialiseret sig indenfor frontend og integration. Flemming har over 19 års erfaring som udvikler, hvoraf de seneste 10 år er som arkitekt og lead-udvikler. Flemming har indgående kendskab til finans og pensionsbranchen.